Ο ρόλος του συμβούλου απασχόλησης είναι η υποστήριξη μαθητών  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη διερεύνηση των κλίσεων, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους.  Βασικός του στόχος αποτελεί η δικτύωση με την τοπική αγορά εργασίας με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους, μέσω της χρήση έγκυρων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού, είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο